सरकारले अध्यादेशमार्फत् आज बजेट सार्वजनिक गर्दै, बजेटको आकार सवा १६ खर्बसम्मको हुने

sf7df8f}F, !$ h]7 . cy{dGqL lai0f'k|;fb kf}8]n z'qmaf/ l;+x/af/l:yt dGqfnodf cfly{s jif{ @)&&÷&* sf] cfly{s ;j]{If0f / ;fj{hlgs ;+:yfgx?sf] jflif{sl:ylt ;dLIff ;fj{hlgss/0fkl5 ;Daf]wg ub}{ . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

सरकारले  आज अध्यादेशमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ।

मूलतः कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमण नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेर सरकारले शनिबार सिंहदरबारबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक अनुमानित आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गर्न लागिएको हो।

जेठ १५ मा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले अध्यादेशमार्फत भए पनि बजेट ल्याउन लागेको सरकारले जिकीर गर्दा विपक्षी दल र अर्थविदहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको समयमा पूर्ण बजेट नल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज दिउँसो ४ बजे बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। बजेटको आकार सवा १६ खर्बको हुने जनाइएको छ।